Allmänna villkor

 
Med produkt avses i nedanstående text en webbplats, webbsystem, mobilapp eller annan programvarulösning som är framtagen av Progmera.


Allmänna bestämmelser


Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden och Progmera. En kund kan vara en myndig fysisk person eller juridisk person.


Leverans


Leveranstiden för framtagning av en produkt uppskattas av Progmera och varierar kraftigt beroende på hur omfattande produkten är som skall tas fram och utvecklas, för att kunna uppskatta ett så korrekt leverans datum som möjligt behöver vi få in all information och material från kunden innan vi gör en slutlig tidsuppskattningen. Vi kan om kunden vill ge en tidigare uppskattning men då får kunden se leveransdatumet som väldigt preliminärt. För webbsystem och hemsidor sker utveckling på Progmera:s servrar och levereras till Kunden:s valda servrar sker när betalningen är genomförd. Om arbetet faktureras löpande så kan utveckling ske på kundens servrar. Om kunden beställer webbhotell genom Progmera så sker utvecklingen direkt på det kontot som kunden beställt.


Betalning


Progmera har normalt 14 dagar betalningsvillkor på fakturor om inget annat är av överenskommelse. Vid dröjsmål med betalning över 14 dagar från fakturans förfallodag utgår utan varsel dröjsmålsränta från förfallodagen, enligt lag om räntor vid sen betalning, med tillägg av en förseningsavgift på 50 SEK per påminnelse faktura.
Skulle något oförutsett uppstå måste kunden kontakta Progmera omgående för att undvika kostnader i samband med detta. Om kunden brister i att erlägga betalning ansvarar kunden för samtliga Progmera:s kostnader (innefattar juridiska kostnader mm) för att inkassera beloppen.


Fakturering


Faktura skickas när kunden godkänt produkt för leverans. Om arbetet är löpande så faktureras timmarna som lagt ner, den sista dagen varje månad.
Progmera skickar fakturorna som pdf via e-post. Vid önska om vanlig post så tillkommer en fakturaavgift på 50 SEK att tas ut för de administrativa kostnaderna.


Priser


Alla priser från Progmera anges i SEK exklusive moms. Om inget annat pris avtalas gäller 650 SEK i timmen exklusive moms.


Ångerrätt


Som privatperson har du rätt till 14 dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Efter en beställning är gjord och Progmera har fått klartecken på att börja utvecklingen av Kundens produkt så har kunden inte längre någon ångerrätt enligt 4§.


Reklamation


Innan produkten publiceras skall kunden testa och godkänna den. Efter godkännandet finns ingen reklamationsrätt. Om det däremot upptäcks ett tekniskt fel som påverkar grundfunktionaliteten åtgärdar Progmera dessa problem utan extra kostnad.


Användning av kunduppgifter


Progmera erhåller sekretess av alla kunduppgifter och kommer aldrig att sälja eller överlåta de uppgifter till ett annat företag. Har kunden beställt webbhotell eller domän så kommer uppgifterna även registreras hos aktuell samarbetspartner.


Uppdatering och utökning av produkt


Uppdatering av kundens hemsida ansvaras självständigt av kunden med hjälp av det medföljande publiceringsverktyget och Progmera har ej någonting med detta om det ej formats något specialavtal kring detta.
Önskar kunden utökning eller uppgradering av produkten i form av ny funktionalitet eller liknande görs detta med ett nytt avtal mellan Progmera och kunden.


Resor


Vid resa ut till kund så står kunden för den faktiska resekostnaden om inte Progmera erbjudit sig att stå för den aktuella resans kostnader. Vid bil tas en bilersättning ut på 30 SEK milen.


Abonnemang


Vid köp av ett abonnemang så är det 12 månaders bindningstid om inget annat anges. Där efter gäller 1 månads uppsägningstid. Vad som ingår i abonnemanget framgår på den specifika försäljningssidan. Vill man ha funktionalitet eller hjälp utöver det som ingår så debiteras det efter den ordinarie timtaxan som står här i de allmänna villkoren.


Domännamn


Det är kunden som registreras som ägare av domänet. Själva registreringen sker via tredje part leverantör.
Vid köp av .se-domännamn så godkänner ni även ISS regesteringsvillkor.
Vid köp av .eu-domännamn så godkänner ni även avtalsvillkoren samt godkänner att EURid hanterar kundens personuppgifter i enlighet med PUL.

Abonnemanget på domänen löper tillsvidare med en månads uppsägning. Månadskostnaden faktureras årsvis om inget annat är avtalat.


Webbhotell


Progmera erbjuder webbhotell genom samarbete med tredje part, i detta fall Ipeer. Ipeer och Progmera anges som Vi nedan i detta kapitel av texten. Kunden kan under avtalstiden få support gällande webbhotellet både från Progmera och Ipeer.

Om avbrott eller störning i Tjänst uppstår skall Vi efter felanmälan från Kund åtgärda avbrottet eller störningen skyndsamt och – förutsatt i den utsträckning det är skäligt och tekniskt möjligt – skall åtgärandet påbörjas senast vardagen efter det att felanmälan kommit Vi till handa. Felanmälan kan endast göras via e-post. Vi är inte skyldig att åtgärda avbrott eller störning i Tjänsten som beror på omständighet som ligger utanför Vi:s kontroll, såsom avbrott eller störningar som orsakas av fel i annan operatörs server eller tjänst.

Tjänsten tillhandahålls med en lägsta genomsnittlig driftstid på 99.8 % räknat på en period om tolv månader. Med driftstid avses därvid att Tjänsten är tillgänglig via Internet, varvid Tjänsten skall anses tillgänglig om a) den svarar på s k ping eller b) den inte svarar på s k ping men detta beror på omständigheter utanför Vi:s kontroll såsom t ex allmänna driftsstörningar på Internet. Såsom avbrottstid/”inte tillgänglig tid” skall därvid inte medräknas planerade perioder av avbrott på grund av schemalagt underhållsarbete. Vi skall, i den mån det skäligen kan begäras, ge Kunden föregående varsel om alla sådana åtgärder som kräver planerade perioder av avbrott, och skall efter bästa förmåga reducera Kundens olägenheter i anledning av dessa avbrott. Vi kan inte hållas ansvariga för några kostnader eller förluster orsakat av Kunden som ett resultat av sådana underhållsåtgärder.

Kunden förbinder sig att inte nyttja Tjänsten för att lagra, sprida eller på annat sätt behandla pornografiskt material, åsikter eller information som kan anses om extremistisk, diskriminerande, återger våldshandlingar, uppmanar till brott eller civil olydnad, strider mot vad som kan anses vara allmänt godtagna värderingar i samhället eller i övrigt kan uppfattas såsom stötande eller strid mot lag eller goda seder.

Abonnemanget löper tillsvidare med två månaders uppsägningstid om inget annat är avtalat. Månadskostnaden faktureras årsvis om inget annat är avtalat.

Läs hela Ipeer:s allmänna villkor.


Force majeure


Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av ovan angiven omständighet, har vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda aktuella avtalet.


Tvist


Om en konflikt uppstår mellan parterna gällande tolkning eller juridisk efterföljd av avtalet, kan Progmera kräva att ett försök först görs att lösa konflikten via förhandling. Om sådana förhandlingar inte resulterar i en lösning inom 30 dagar från det att förhandlingen påbörjats, ska konflikten behandlas i allmän domstol.


Felskrivning


Vi förbehåller oss rätten att inte sälja till ett visst pris om det skett en felskrivning där det visat ett felaktigt pris.


Ändringar i avtalet


Progmera har rätten att ändra eller modifiera nuvarande termer utan tidigare förvarning.